Tjänster

Nordler Advokatbyrå erbjuder tjänster inom Regulatory Governance, tillståndsansökningar, affärsjuridik, affärsförhandling compliance och utbildning.

Regulatory Governance är en tjänst där alla typer av verksamheter kan få hjälp med att bygga upp eller kontrollera och övervaka verksamhetens interna styrning utifrån de regelverk som finns inom respektive verksamhetsområde. Modellen och metoden kan även användas vid uppbyggnad av ett företag vid till exempel tillståndsansökningar samt genomlysning av bolag, vid uppköp eller vid utlagd verksamhet.

Syftet är att på olika sätt förbättra verksamheten genom att få bättre kontroll på alla centrala delar i bolaget och i tid kunna uppmärksamma och motverka oönskade risker samt att bibehålla god regelefterlevnad inom samtliga delar inom verksamhetsstyrningen för att säkerställa en långsiktigt god och ansvarsfull styrning.

Här kan ni kostnadsfritt ta del av ett webbinarium om Regulatory Governance med Sara Nordler som föreläsare. Varmt välkommen att kontakta Sara för ett samtal om hur Nordler Advokatbyrå skulle kunna bistå er verksamhet.

Tillståndsansökningar Nordler Advokatbyrå erbjuder stöd och hjälp vid alla typer av tillståndsansökningar hos Finansinspektionen.

Affärsjuridik är en bolagsjurist/affärsjurist tjänst med stöd vid upprättande av avtal, avtalshanteringsbank, bolagsrättsliga frågor, personuppgiftsfrågor, etik samt juridisk rådgivning i övrigt. Här ingår även att etablera en ny eller utveckla en befintlig bolagsjuristfunktion.

Affärsförhandlingstjänsten är ett stöd för verksamheter som inte har vana av affärsförhandling eller som behöver förstärkning inom detta område. Förhandling är en konst och det passar inte alla att förhandla. Det finns dock mycket att vinna om man lägger ner lite tid på detta.

Compliance betyder regelefterlevnad d.v.s. en verksamhets efterlevnad av lagar och regler. Compliancefunktionen ska vara ett stöd i verksamheters arbete med detta. Compliancefunktionens uppgift är bl.a. att inom respektive ansvarsområden identifiera och värdera risker, ta fram och underhålla interna regelverk, utbilda personalen, stödja affärssidan med råd, följa upp regelefterlevnaden och informera ledningen och styrelsen om riskläget.

Nordler Advokatbyrå kan hjälpa till att etablera en ny compliancefunktion, utveckla en befintlig eller hjälpa till vid enskilda insatser inklusive projektledare vid implementering av nya regelverk.

Utbildning hålls efter kundens önskemål inom ovannämnda områden och för det antal deltagare som önskas.

Exempel på mer specifika områden Nordler Advokatbyrå kan hjälpa till med

 • Regler för olika tillståndspliktiga verksamheter inom finansmarknaden
 • Affärsjuridiska regler för samtliga verksamheter
 • Konsumentskyddsregler
 • Etik, intressekonflikter och klagomålshantering
 • Intern styrning och kontroll
 • Riskhantering
 • Outsourcing/utläggning av verksamhet
 • Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism/AML
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

Företagstyp/sektor

 • Bolag med tillstånd hos Finansinspektionen såsom banker, försäkringsbolag kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, börs m.fl.
 • Koncernbolag, stora, medel eller små
 • Riskkapitalbolag
 • Portföljbolag
 • Myndigheter och departement